Behandelvormen

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”

Therapie betekent verandering. Als we gevoelens willen veranderen, dan is daar een verandering van doen en denken bij nodig. Dat klinkt eenvoudig maar gedragsverandering is vaak heel lastig. Ten eerste omdat wij mensen gewoontedieren zijn. Ten tweede heb je niet voor niets bepaald gedrag ontwikkeld. Wat voorheen goed werkte en je misschien juist wel op de been heeft gehouden, werkt je nu tegen. Dat is waar ik in therapie naar kijk; wat maakt dat je bent vastgelopen? En waar zit de ruimte voor verandering?

Ik werk vanuit het cognitief gedragstherapeutisch denkkader. Dit houdt in dat ik bij start van de gesprekken met de cliënt in kaart breng hoe de klachten zijn ontstaan en wat de klachten in stand houdt. Vervolgens wordt samen met de client een behandelplan gemaakt waarin het behandeldoel en de methodiek wordt beschreven. De keuze voor de methodiek zal in samenspraak gaan met de cliënt; ik zal als behandelaar uitleg geven welke behandelvormen bewezen effectief zijn waarbij de cliënt een keuze zal maken welke behandelvorm het meest aanspreekt. Regelmatig zal in de behandeling geëvalueerd worden. Dit maakt dat het voor zowel mij als therapeut, als voor de cliënt duidelijk blijft waar aan gewerkt moet worden en of de behandeling resultaat geeft.

In de behandelfase maak ik gebruik van verschillende technieken. De keuze voor de techniek hangt samen met de eerder gemaakte analyses en het doel van de client. Hieronder ziet u de verschillende behandelvormen omschreven staan.

Cognitieve therapie is een vorm van psychotherapie die is gebaseerd op het idee dat psychische klachten voortvloeien uit de gedachten die mensen hebben ten opzichte van hun problemen. Gedachten, veronderstellingen en overtuigingen hebben volgens deze theorie grote invloed op ons gevoel en gedrag. In de behandeling wordt onderzocht welke gedachten iemand heeft ontwikkeld gedurende het leven, waar deze hun oorsprong vinden en vooral wat nodig is om afstand van deze gedachten te nemen. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet. Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij inderdaad mislukt zijn in het leven en of andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Vaak hebben zij alleen hier nog maar aandacht voor. Door deze ‘disfunctionele’ gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken. De behandeling leert niet om positief te denken, wel om een realistische kijk te ontwikkelen op het eigen functioneren en leven. Cognitieve therapie is effectief bij vrijwel alle psychische ziektebeelden. Kijk voor meer informatie op http://www.vgct.nl.

Gedragstherapie gaat uit van het idee dat veel van ons gedrag is aangeleerd. Hoe iemand zich gedraagt bepaalt in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Als u uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat, zal de angst vaak eerder sterken worden dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit. Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens wordt samen met de cliënt op zoek gegaan naar beter passende gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Gedragstherapie is met name geïndiceerd wanneer gedragsverandering vereist is bij het verminderen van de klachten, daarom is dit een effectieve behandelvorm bij angststoornissen, gedragsstoornissen, vermijdingsgedrag bij onzekerheid, eetproblematiek en verslavingsproblematiek. Kijk voor meer informatie op http://www.vgct.nl.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven. Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen. Oplossingsgerichte therapie is bewezen effectief, waarbij het resultaat onafhankelijk is van de diagnose.  Kijk voor meer informatie op http://www.oplossingsgerichte-therapie.nl.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR therapie is een behandelvorm waarbij u de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door uw therapeut wordt afgeleid met afleidende stimuli. Meestal zal gevraagd worden om met uw ogen een lichtje of de vinger van de therapeut te volgen, soms in combinatie met geluid (tikjes via een hoofdtelefoon) of handbewegingen. Voor alle stimuli geldt dat zij wisselend links en rechts worden aangeboden, waardoor u ofwel uw ogen van links naar rechts beweegt, of wisselend links en rechts een tikje hoort of voelt. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal vragen wat er in uw gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er iets in uw gevoelens. U wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna de behandeling herhaald wordt. EMDR is eerste keuze behandeling bij PTSS. EMDR is echter ook bewezen effectief bij het bewerken van klachten en negatieve opvattingen die zijn ontstaan na ingrijpende gebeurtenissen. Kijk voor meer informatie op: http://www.emdr.nl.

https://www.youtube.com/watch?v=FubVAveULcU

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een vorm van psychotherapie. De therapie is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van depressies. Met behulp van gesprekken en oefeningen gaat u uw psychische problemen aanpakken. IPT gaat uit van de veronderstelling dat we andere mensen nodig hebben om ons goed te voelen. Kijk voor meer informatie op http://www.iptnederland.nl.

Acceptance en Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.
De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. ACT is bij veel klachten bewezen effectief. Kijk voor meer informatie op http://www.timetoact.nl.

E-Health is geen aparte behandelvorm, maar een andere manier waarop de behandeling vorm krijgt. E-Health staat voor behandeling via internet. Ik maak gebruik van Therapieland, wat als voordeel heeft dat u ook na uw behandeling gebruik kan blijven maken van dit programma. U volgt een programma, of onderdelen daarvan, en heeft daar op afgesproken tijden met mij contact over. Het verdient de voorkeur dat naast de internetcontacten, er ook nog regelmatig face to face contacten zijn. Uit onderzoek is gebleken dat die combinatie het meest effectief is. De E-Healthprogramma’s zijn gebaseerd op psycho-educatie (uitleg over de diagnose) en oefeningen gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.