Kwaliteit en klachten

Kwaliteitsborging

Vanzelfsprekend staat kwaliteit van de behandeling en aandacht voor een goede samenwerking in de behandelrelatie centraal. Kwaliteit houdt in dat ik mij zal blijven bijscholen. Verder wordt kwaliteit gemonitord door middel van vragenlijsten die ik na de behandeling stuur. Daarbij komt voor mij kwaliteit ook tot uiting door breder te kijken dan alleen de spreekkamer. Dat wil zeggen, dat indien nodig ik ook zal bespreken om anderen bij de behandeling te betrekken wanneer de indruk ontstaat dat dat helpend kan zijn. Dit kan een zorgverlener of hulpverlener, maar ook een goede bekende die tot steun kan zijn. Voor al het onderstaande geldt dat overleg alleen plaats vindt, met toestemming van cliënt.

Huisarts De huisarts staat centraal in de zorg om de cliënt heen. De huisarts is in bijna alle situaties de verwijzer. Ik zal de huisarts schriftelijk laten weten dat de behandeling start. Daarnaast ontvangt de huisarts bij het afsluiten van de behandeling een ontslagbrief waarin kort staat beschreven welke klachten zijn behandeld, aan welke doelen gewerkt is en wat het behandelresultaat is. De DSM-classificatie wordt niet genoemd in deze brief. Indien gewenst, kan de cliënt een kopie van deze brief ontvangen. Wanneer de behandeling anders verloopt dan verwacht, zal ik overleggen voeren met de huisarts over bijvoorbeeld de mogelijkheid om medicatie voor te schrijven of de voortgang van de behandeling. Voor ik dit overleg voer, zal ik hiervoor altijd eerst toestemming van de cliënt vragen. Indien gewenst, kan de cliënt aanwezig zijn bij dit telefonisch overleg.

Bedrijfsarts Het komt voor dat ook een bedrijfsarts betrokken is. Hoewel het regelmatig gevraagd wordt, zal ik geen advies geven over het wel of niet hervatten van werk. Indien een bedrijfsarts informatie over de behandeling wilt ontvangen, moet dit verzoek schriftelijk gedaan worden waarbij duidelijk wordt aangegeven wat gevraagd wordt. Het antwoord zal ook schriftelijk gegeven worden, waarbij de cliënt voor het opsturen leest, wat is opgeschreven.

Andere instellingen of organisaties Soms spelen naast psychische klachten, ook maatschappelijke problemen. In die situaties kan het helpen om een sociaal team van de gemeente te betrekken zodat zij bij deze problemen kunnen ondersteunen. Ook kan het nodig zijn om overleg te hebben met een onderwijsinstelling, een instelling voor gespecialiseerde GGZ enzovoort. Wanneer overleg met een andere instelling gewenst is, zal ik de vraag altijd eerst anoniem stellen, dus zonder naam te noemen. Wanneer een andere instelling of organisatie betrokken is of raakt, zal overleg alleen plaats vinden na schriftelijke toestemming van cliënt.

Systeem Vanuit mijn werk in de jeugdpsychiatrie heb ik geleerd oog te hebben voor het systeem (familie, gezin) om de cliënt heen. Indien nodig, zal ik de cliënt uitnodigen om belangrijke anderen mee te nemen en zo bij de behandeling te betrekken. Het kan helpen wanneer anderen begrijpen waar iemand mee worstelt en kunnen ondersteunen bij het herstelproces. De behandeling zal immers stoppen, maar de omgeving blijft betrokken. Ik zal geen overleg voeren met het systeem zonder aanwezigheid van de cliënt. Wanneer ik gebeld wordt door iemand binnen het systeem, die zorgen uit, zal ik dit altijd melden aan de cliënt.

Voor kinderen kan het soms moeilijk zijn om te zien dat een van de ouders zich niet prettig voelt of anders reageert dan anders. In de regio worden praatgroepen georganiseerd voor kinderen van wie de ouders psychische klachten hebben. Ik kan uw kinderen hiervoor aanmelden, of u in contact brengen met de behandelaars van deze groep. Meer informatie vind u op https://www.ggz-nhn.nl/praatgroepvoorkinderen

Kwaliteitsstatuut en keurmerk

Psychologiepraktijk Lamboo is in bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit kunt u hieronder lezen. In dit kwaliteitsstatuut vind u informatie over de werkwijze, wijze van samenwerken met andere partijen, bereikbaarheid bij afwezigheid, etc.

kwaliteitsstatuut alleen lezen-2019

Behandelresultaat

Het behandelresultaat wordt gemeten middels vragenlijsten die bij aanvang en afsluiten van de behandeling worden afgenomen. Daarbij kunnen extra evaluatiemomenten worden ingepland in de behandeling. De resultaten van deze metingen worden besproken met cliënt. Dit wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Er is in het nieuws het een en ander te lezen geweest over het anoniem aanleveren aan Stichting Benchmark GGZ ten behoeve van het monitoren van de kwaliteit van de behandeling en het verbeteren van de kwaliteit. Dit riep vragen op in hoeverre de privacy van de cliënt hierbij voldoende gewaarborgd was. Om die reden zijn er nu een aantal veranderingen gaande. Voor nu is het belangrijk om te weten dat de gegevens nu niet gedeeld worden met anderen. Wanneer deze gegevens wel gedeeld zullen worden, zal vooraf expliciet schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Cliënttevredenheid

Na het afronden vraag ik mijn cliënten om de behandeling en mij als behandelaar te evalueren. De uitkomst van deze vragenlijst wordt gebruikt om een beeld te krijgen van wat goed gaat binnen de praktijk en waar verbetering nodig is. Het gemiddelde cijfer wat cliënten aan de behandeling gaven is een 8+.

Daarnaast wordt op een schaal van 0 tot 5 (waarbij 5 de hoogste score is) gemeten hoe de bejegening werd ervaren, in hoeverre het mogelijk was om samen met mij over de werkwijze binnen de geboden behandeling te beslissen en hoe de uitvoering van de behandeling werd ervaren. De volgende scores zijn gemiddeld gegeven:

Bejegening: 4,8

Samen beslissen: 4

Uitvoering: 4,1

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op behandelingen die tussen september 2018 en maart 2019 zijn uitgevoerd.

Cliënten kunnen hun ervaringen ook delen op zorgkaart Nederland, waar middels onderstaande link mijn praktijk beoordeeld kan worden.

Klachten

Psychologiepraktijk Lamboo is lid van de Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Dat houdt in dat ik gebonden ben mij te houden aan de beroepscode voor psychologen zoals opgesteld door het NIP. Ondanks de zorgvuldigheid en transparantie die ik in de behandeling zal uitdragen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of over mij als uw behandelaar. Bij een klacht is het wenselijk dat u deze in eerste instantie met mij bespreekt. Mocht u na dit gesprek toch nog met onvrede over de behandeling rond lopen, dan kunt u zich wenden tot het College van Toezicht of het College van Beroep van het NIP. Zij zullen uw klacht onafhankelijk onderzoeken.

https://www.psynip.nl/het-nip/contact-mijn-nip/clienteninformatie/als-ontevreden-psycholoog/